Nasza oferta

Szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych

 • dźwigi towarowe,
 • podesty ruchome,
 • suwnice,
 • wciągniki i wciągarki,
 • żurawie,

Transport

 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych,
 • bezpieczna wymiana butli gazowych,

Szkolenia przygotowujące do egzaminów sprawdzających kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych (SEP)

 • sieci, urządzenia i instalacje elektryczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
 • urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
 • sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i zużywające paliwo gazowe,

Spawalnictwo

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną (111),
 • spawanie metodą MAG (135),
 • spawanie metodą TIG (141),
 • spawanie metodą MIG (131),
 • spawanie gazowe (311),
 • weryfikacje uprawnień spawalniczych,

Szkolenia okresowe BHP

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracowników służby BHP,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,

Kursy dokształcające i doskonalące

 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP,
 • metodyczny dla wykładowców zagadnień BHP,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych,
 • dla pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji,